What's new

mahal

  1. kikko25

    Poems MAPAG - PANGGAP | by; KIKKO25 [ Based on true to life story]

    MAPAG-PANGGAP Orihinal na tula ni KIKKO25 Sa bintana ako’y napatingin Sa Isang dalagang animo’y kumikislap na bituin, Sa kanyang ganda ako’y nabighani Sana’y makilala ang magandang binibini Lumipas ang araw, ikay muling nasilayan, Mula sa aking bintana na lagi kang sinusubaybayan. Kailan ka...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks