What's new

story

  1. kikko25

    Stories A STORY OF A WEDDING PROPOSAL [ Original story by: KIKKO25]

    Malakas ang Ulan sa labas…. Sinuot niya ang black leather jacket, matapos makipag usap sa cellphone, inilapag ito sa isang maliit na mesa. itinaas ang hood ng jacket at ipinantakip sa kanyang ulo, lumabas ng bahay at kinuha ang kayang bisekleta at mabilis itong pinatakbo...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks