What's new

gambling

  1. xvhinz24x

    Gambling Addiction

    Anyone here na at some point of your life ay nalulong sa sugal or natalo ng malaki sa sugal? Paano mo nalagpasan? Anong maipapayo mo sa mga taong dumaraan sa ganitong sitwasyon? Magsisimula sa panalong malaki, then dahil sa easy money, matutuwa at maglalaro nang maglalaro. Then kapag matalo na...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks