What's new

netizion member

  1. kikko25

    MY CANADIAN BROTHER BROUGHT A MAFIA IN THAILAND [Action Romace Comedy] | KIKKO25

    Stories 
    DISCLAIMER: Ang lahat ng karakter at ang mga miyembrong nabanggit sa nobelang ito ay walang anumang kaugnayan sa may akda. ipinapa-unawa rin ng may akda na hindi ginamit ang mga pangalan ng miyembro upang sumikat o kaya naman ay pagkakitaan ng salapi o kahit anumang paraan para kumita ng pera...
Top Bottom