What's new
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

novel

  1. kikko25

    Stories Granted MY RUNAWAY JOWA | PART ONE | Romance Comedy | KIKKO25 Original Novels

    DISCLAIMER: Ang lahat ng karakter at ang mga miyembrong nabanggit sa nobelang ito ay walang anumang kaugnayan sa may akda. ipinapa-unawa rin ng may akda na hindi ginamit ang mga pangalan ng miyembro upang sumikat o kaya naman ay pagkakitaan ng salapi o kahit anumang paraan para kumita ng pera...
  2. kikko25

    Stories MY CANADIAN BROTHER BROUGHT A MAFIA IN THAILAND [Action Romace Comedy] | KIKKO25

    DISCLAIMER: Ang lahat ng karakter at ang mga miyembrong nabanggit sa nobelang ito ay walang anumang kaugnayan sa may akda. ipinapa-unawa rin ng may akda na hindi ginamit ang mga pangalan ng miyembro upang sumikat o kaya naman ay pagkakitaan ng salapi o kahit anumang paraan para kumita ng pera...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks