What's new

Welcome to Pinoy Tech Forum

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

--= The Official ILOCANO Thread =--

Ah mayat, asideg ka lang manila. Ijay nak Batac City. Ngem adda jay mag inak ijay batangas.

nabayag ak nga awan ti Pinasen kabsat.....ditoy ak Barcelona, Spain
Ditoy ak nga limmakayen, 22 ak lang idi pimmanawak ti Pinas itatta ket 64 ti tawen kon
 
Gud Eve Guys..Wazzup.. Anybody?

NAIMBAG AH MALEM KANYAYU AMIN

Musta kayon kakabsat....kabarbaro ak lang ditoy nga simmali, siyak gayam ni sribats75 :):):)
naimbag ah bigat/malem/rabii kadakayo gagayyem-kakabsat! kitaem man lang ta adu met gayam ti ilocano ditoyen..adu kayo met gayam nga asensado ti biag'n..nga padak kunak kuma ngem uray nu kasta nga adda nk canada ket awan pay met ti adu nga urnong ta mainot met pagbayad ti napanawan nga uutang jay pinas..mananggaasi ni apo, makagun-od tayon to latta ah..

agbiag amin nga ilocano! ✌
 
ilocano met gayam ni lodi Sribats75 (y) :). Adu ti English movies nga nabuyak nga inaramid na nga tagalog dubbed basta mangrugin tay pelikula adda babae nga agsao kunana "Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni sribats75." hehe.

adda special release na ditoy https://netizion.com/threads/a-star-is-born-2018-taglish-1080p-uncut-by-sribats75-mf.10511/ suportaran tay kuma ta bareng manayunan na pay :)
mayatak man ta inbagam boss..sa pay la kuma ah ta manayunan na pay ni sir @sribats75 dagitay shares na..sa pay kuma ah ta agnanayun latta..👍
 
Ang salitang NGARUD ay isang pangsuporta sa unang salita, sa ingles "affirmation".
Ex. Appo Ngarud, Nagrigat ngarud, awan ngarud, dakkel ngarud, wen ngarud, Isu ngarud.

Alam ko lang kahit hindi ako Ilocano, ang lahi namin ay Italiano from Isabela.
 
BOSS apo lakay. Ag-upload kayu man ilocano music ta adda madownload. THANK YOU
 
Pa try man ngarud kabagis dayta nga special release.. Agyaman.. Agbiag !!!
 
sapay la kuma a nasalun-at tayo a kinanayon apo, dumalanak manen ditoy thread ti ilocano
 
Back
Top Bottom